Ane Solf
4. Dan Shito-Ryu Karate-Do Genbu-Kai


Björn Golnick
2. Dan Shito-Ryu Karate-Do Genbu-Kai
img_3932_bjoern
 
Jonas Priedemann
2. Dan Shito-Ryu Karate-Do Genbu-Kai
  

Stephanie Tembrockhaus
2. Dan Shito-Ryu Karate-Do Genbu-Kai
img_0044_2
 
Lars Gehrke
2. Dan Shito-Ryu Karate-Do Genbu-Kai